O nás

Obecné informace

Internetové noviny Křesťan Dnes působí na mediálním trhu od roku 2004. Denně přináší informace ze života křesťanů v České republice, Slovenské republice a zahraničí.

Křesťan Dnes byly v letech 2004 až 2006 součástí mezinárodní sítě novin The Christian Post. Od roku 2006 do současnosti jsou členem mezinárodní sítě novin Christian Today.

Dále jsou členem České evangelikální aliance (ČEA) od roku 2006, Evanjelickej aliancie v Slovenskej republike (EA v SR) od roku 2007 a Křesťanské misijní společnosti (KMS) od roku 2008. Spolupracují s Ekumenickou radou církví v České republice (ERC v ČR), Ekumenickou radou cirkví v Slovenskej republike (ERC v SR) a dalšími křesťanskými mezidenominačními organizacemi.

Jsme evangelikálové (přečtěte si vyhlášení naší víry) Toužíme být hlasem, který sbližuje křesťany různých denominací a skupin a vytváří prostor pro vzájemný dialog a učení se jeden od druhého.


Redakce Křesťan Dnes

Vydavatel: Miloš Mázik
Koordinátor projektu: Michal Nosáľ
Redaktoři:
Markéta Nosáľová
Lukáš Pokorný

Externí přispěvatelé: Dan Drápal, Daniel Kvasnička, Jakub Limr, David Novák, Lukáš Targosz, Veronika Tichá

Fakturační adresa:
Křesťan Dnes, internetové noviny
Bylany 31
282 01 Bylany
IČ: 01580574


Vyhlášení víry

Věříme

 1. V lásku, milost a suverenitu Boha ve stvoření a vládě nad světem, ve vykoupení i soudu.
 2. V jednoho Boha, který žije věčně ve třech osobách, Otce, Syna a Ducha svatého
 3. Svatou inspiraci a nejvyšší autoritu Božího slova – Starého a Nového zákona, které je plně důvěryhodné a závazné pro naši víru i skutky.
 4. Důstojnost všech lidí stvořených jako muže a ženu k obrazu lásky, k svatosti a péči o stvoření, ale hříchem porušených a vystavených Božímu hněvu a soudu.
 5. Věříme ve vtělení Božího věčného Syna, Pána Ježíše Krista, narozeného z panny Marie, plně Bůh a plně člověk, ve všem nám podobný kromě hříchu.
 6. Ve smírnou oběť Krista na kříži a jeho zástupnou smrt na místo nás, kdy zaplatil cenu hříchu, porazil zlo, a tak nás usmířil s Bohem.
 7. Věříme v tělesné zmrtvýchvstání Krista, prvního ovoce našeho vzkříšení, Jeho nanebevstoupení k Otci a Jeho vládu jako prostředníka a jediného Spasitele světa.
 8. Ospravelnění hříšníků výhradně milostí Boha skrze víru v Krista.
 1. Službu Boha, Ducha svatého, který nás vede k pokání, sjednocuje s Kristem skrze znovuzrození, vybavuje nás k učednictví a uschopňuje nás k svědectví.
 1. Církev, tělo Krista, lokální i univerzální, kněžství všech věřících, život v “Duchu” a duchovní dary, které nás uschopňují uctívat Boha, hlásat evangelium a podporovat spravedlnost a lásku.
 2. V osobní a viditelný příchod Ježíše Krista, který přijde naplnit Boží plány, vzkřísí všechny lidi k soudu a přinese věčný život vykoupeným a věčné zatracení ztraceným, založí nové nebe a novou zem.