Luterská hudební kultura v předbělohorské Praze

Lutherova společnost a Collegium Europaeum — Výzkumná skupina pro dějiny evropského myšlení FF UK & FLÚ AV ČR zvou u příležitosti připomínky 472. výročí úmrtí Martina Luthera (18. února 1546) na přednášku Luterská hudební kultura v předbělohorské Praze, kterou prosloví Mgr. Jan Baťa, Ph.D. ve čtvrtek 8. března 2018 v 18 hod. v Akademickém konferenčním centru Akademie věd ČR (Husova 4a, Praze 1 – Staré Město).

Mgr. Jan Baťa, Ph.D. (*1979 v Praze) vystudoval hudební vědu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde také r. 2011 získal doktorát (disertace: Hudba a hudební kultura na Starém Městě pražském 1526—1620). Pracuje v Ústavu hudební vědy FF UK v Praze jako odborný asistent, věnuje se hudební kultuře renesančních Čech, zejména hudbě v Praze v 16. a na počátku 17. století.

Reklama

 

Hudební kultura předbělohorské Prahy se vyznačovala mimořádnou pestrostí. Nemalou měrou k ní přispívala i luterská komunita, koexistující s reformně orientovanými utrakvistickými farnostmi. Teprve na sklonku předbělohorského období se mohlo zdejší luterství nakrátko svobodně a samostatně rozvinout.

Byla by ovšem chyba zužovat pražskou luterskou hudební kulturu pouze na náboženskou hudbu, neboť mezi pražskými luteránskými měšťany nalezneme též milovníky hudby pěstované pro vlastní potěchu. Přednáška se proto pokusí zmapovat celou šíři hudebních projevů, jimiž luteráni přispívali k bohatství pražské předbělohorské hudební kultury.

 

Tisková zpráva

Categories: Kultura

Leave A Reply

Your email address will not be published.